CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT EFACTORY Tiếng Việt | 中文 | English
  • Nòng trục vít được đo đạc sau mỗi quy trình để đảm bảo rằng các sản phẩm được xử lý đúng theo yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ. Sau khi hoàn thành các sản phẩm, QC sẽ tiến hành kiểm tra chất lượng sản phẩm của từng đơn hàng, từ kích thước kỹ thuật cụ thể đến xử lý bề mặt của sản phẩm, để đảm bảo rằng các sản phẩm rời khỏi nhà máy đều có chất lượng cao nhất."